美国Axygen爱思进1000ul吸头T-1000-B/T-1000-C/T-1000-B-R

【简单介绍】

美国Axygen爱思进1000ul吸头T-1000-B/T-1000-C/T-1000-B-R
T-1000-B 1000ul蓝吸头
T-1000-B-R1000ul盒装蓝吸头
T-1000-B-R-S1000ul盒装灭菌蓝吸头
T-1000-C 1000ul无色吸头
T-1005-WB-C1000ul宽口无色吸头

,量多优惠

【详细说明】

美国Axygen爱思进1000ul吸头T-1000-B/T-1000-C/T-1000-B-R

产品特点

名称:1000ul吸头

品牌:美国AXYGEN

订货号:T-1000-B、T-1000-B-RT-1000-C

规格:1000ul

美国Axygen爱思进1000ul吸头T-1000-B/T-1000-C/T-1000-B-R

产品列表

T-300     

0.5-10ul短吸头

1000/20/

T-300-L

10ul透明吸头低吸附

1000/20/

T-300-L-R

10ul盒装低吸附吸头

96/10*5/

T-300-R

10ul盒装短吸头

96/10*5/

T-300-R-S

10ul盒装灭菌短吸头

96/10*5/

T-400

0.5-10ul长吸头

1000/20/

T-400-L

0.5-10ul低吸附长吸头

1000/20/

T-400-R

0.5-10ul盒装长吸头

96/10*5/

T-400-R-S

10ul盒装灭菌长吸头

96/10*5/

T-1000-B  

1000ul蓝吸头

    1000支/5包/箱

T-1000-B-R

1000ul盒装蓝吸头

   100支/10*5盒/箱

T-1000-B-R-S

1000ul盒装灭菌蓝吸头

   100支/10*5盒/箱

T-1000-C  

1000ul无色吸头

    1000支/5包/箱

T-1005-WB-C

1000ul宽口无色吸头

1000支/5包/箱

T-350-C   

300ul无色吸头

1000支/10包/箱

T-350-C-L

300ul低吸附无色吸头

1000支/10包/箱

T-350-C-R-S

300ul盒装灭菌吸头

96支/10*5盒/箱

TR-333-C

250ul无色吸头

1000个/20包/箱

T-1200-C

1200ul无色吸头

1000支/5包/箱

T-5000-C

1-5ml吸头

250支/10包/箱

发表回复